Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Náhodný obrázek

TV Bělák - školní televize

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Školní řád Tisk
 

K docházce na Základní školu a mateřskou školu Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace ses se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si školu, kde chceš získat základní vzdělání.

 

Škola je tvou povinností a má svůj řád, který musíš dodržovat. Tento školní řád je platný pro daný školní rok a jeho nedílnou součástí je i klasifikační řád.

 

Školní řád je vydán na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon), v platném znění.

 

I / DOCHÁZKA DO ŠKOLY

Jsi povinen účastnit se vyučování dle stanoveného rozvrhu hodin a dodržovat tato pravidla:

•docházka do povinně volitelných předmětů, zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené žáky povinná

•budova školy je otevřena 20 minut před zahájením vyučování, na výuku se dostavíš nejméně 15 minut před zahájením vyučování a nejméně 5 minut před zahájením vyučování jsi ve třídě a připravuješ se na vyučování

•v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a před kroužky se nesmíš volně pohybovat v žádných prostorách školy, včetně tělocvičen a školních jídelen, učitel si tě vyzvedává na domluveném místě; žáci, jejichž rodiče před odpolední výukou nedají souhlas s odchodem žáka ze školy, tráví čas v určené učebně. Za žáka, který se nedostaví do školy, škola nenese odpovědnost

•vstoupíš-li do budovy školy, nesmíš ji svévolně opustit po celou dobu vyučování ani o přestávkách

•začátek a konec hodin určuje zvonění nebo vyučující

•po zvonění jsi na svém místě, máš připraveny všechny potřebné věci k vyučování

•pokud ses nemohl z vážných důvodů připravit nebo jsi nebyl přítomen v minulé hodině, omluvíš se na začátku vyučovací hodiny

•při vyučování zachováváš klid, aktivně se účastníš práce v hodině, své pracovní místo máš čisté a v pořádku

•na výuku do odborných učeben a tělocviku přicházíš samostatně těsně před začátkem hodiny

•do odborných učeben a tělocvičen vstupuješ jen v doprovodu učitele

•po ukončení výuky v odborné učebně nebo třídě uklidíš své místo

•na konci vyučování odcházíš do šatny v doprovodu učitele

•právo stravovat se ve školní jídelně má pouze ten, kdo má zaplacené obědy

•na oběd odcházíš v doprovodu učitele (I. stupeň) nebo samostatně (II. stupeň)

•v prostorách školní jídelny se řídíš Řádem školní jídelny a pokyny dozírajícího učitele a pracovníků jídelny

 

 

II / PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

•šetříš a neničíš zařízení školy, bez svolení učitele neotvíráš okna, nemanipuluješ s audiovizuálními a dalšími pomůckami, za vypůjčené pomůcky v souvislosti s výukou neseš zodpovědnost

•řídíš se řády učeben

•pravidelně nosíš do školy žákovskou knížku, předkládáš ji na vyzvání vyučujícímu; udržuješ ji v pořádku, její ztrátu neprodleně hlásíš třídnímu učiteli a zajistíš si vystavení duplikátu u vedení školy. Klasifikace žáků 2. stupně se zaznamenává jen do elektronické žákovské knížky.

•dodržuješ zásady slušného chování, zdravíš učitele, zaměstnance školy a ostatní dospělé osoby pozdravem „Dobrý den“ a při odchodu „Na shledanou“

•ve škole i na veřejnosti vystupuješ tak, abys nepoškozoval jméno svých rodičů a školy

•po vstupu do školy procházíš šatnami, kde si odložíš svrchní oděv, přezuješ se do bezpečné hygienicky nezávadné nesportovní obuvi s nebarvící podrážkou a ihned odcházíš do třídy

•do tělocvičny máš povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi pro vnitřní použití s nebarvící podrážkou

•šatnáři zamykají třídu při přechodu žáků do jiné učebny a odemykají šatnu po skončení výuky

•dodržuj pravidla hygieny a bezpečnosti i mimo školu, chraň si své zdraví, zdraví svých spolužáků i zaměstnanců školy, o přestávkách se chovej ukázněně, řiď se pokyny dozírajícího učitele

•každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde, ihned nahlas vyučujícímu, třídnímu učiteli či nejbližší dozírající dospělé osobě

•do školy nenos cennosti, větší obnosy peněz, pokud je to nutné, máš možnost si je odložit (včetně mobilního telefonu) k vyučujícímu

•nosíš-li do školy mobilní telefon, nenarušuj výuku jeho používáním (ve výuce musí být vypnutý), nos jej stále při sobě.

V případě porušení pravidel stanovených tímto školním řádem pro vnášení a používání věcí žákem uplatní škola při vzniku škody na těchto věcech pravidlo o zavinění poškozeného (§ 2918 občanského zákoníku), v jehož důsledku se povinnost školy k náhradě vzniklé škody (§ 391 zákona č. 262/2006 Sb.) poměrně sníží nebo úplně zanikne.

•ztrátu kterékoli osobní věci hlas okamžitě dozírajícímu učiteli, vyučujícímu nebo třídnímu učiteli

•chraň a nenič životní prostředí, nevytvářej si z bezprostředního okolí školy smetiště

 

III / ŽÁKŮM JE ZAKÁZÁNO

•otevírat velká okna bez souhlasu vyučujících, vyklánět se, křičet z oken a cokoliv z nich vyhazovat

•ve škole a při školních akcích užívat, přinášet, nabízet a propagovat návykové látky (cigarety, alkohol, drogy, apod.)

•nosit do školy věci ohrožující zdraví a život, např. výbušniny, pyrotechniku, zbraně, jedy, zapalovače, zápalky apod.

•ve vyučování používat mobilní telefony, MP3 apod. (musí být vypnuty)

•navádět ostatní spolužáky k porušování tohoto řádu nebo k jednání, ze kterého by porušení tohoto řádu mohlo vyplývat

•propagovat ve škole rasismus, xenofobii, fašismus, třídní nenávist a jiné projevy proti lidskosti

•psychicky i fyzicky ubližovat druhým (šikana, kyberšikana)

•vstupovat do sborovny a kabinetů bez souhlasu pedagogického nebo správního zaměstnance

•provádět jakékoli manipulace s ohněm, hasicími přístroji, hydranty

•provádět jakékoli manipulace s elektrickým zařízením a spotřebiči bez souhlasu vyučujících (včetně dobíjení baterií)

•běhat po škole, chodbách a ve třídách

•používat bočního schodiště u výtahu a dílen, bezdůvodně přecházet na jiná patra

 

IV / PRÁVA ŽÁKŮ

•máš právo na vzdělání

•máš právo na odpočinek, relaxaci a volný čas

•máš právo využívat veškeré místnosti určené k výuce, materiální vybavení školy, vše s vědomím dospělého pracovníka školy

•máš právo na přístup k informacím, které podporují rozvoj tvé osobnosti

•máš právo na ochranu před informacemi, které by mohly poškodit a negativně ovlivnit rozvoj tvé osobnosti

•máš právo svobodně vyjádřit vlastní názor ve všech věcech, které se tě týkají.

•Pamatuj!: svůj názor vždy vyjadřuj přiměřeně a slušnou formou máš právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a před sociálně patologickými jevy

•máš právo na poskytnutí pomoci v nesnázích a na respektování základních biologických potřeb (výchovný poradce, školní psycholog, preventista patologických jevů)

•máš právo si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že jsi neporozuměl učivu nebo potřebuješ doplnit své znalosti

•máš právo na individuální přístup v odůvodněných případech, při onemocnění nebo zdravotním postižení, nebo v případě mimořádných schopností a talentu

•máš právo na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami

•máš právo na život a práci ve zdravém životním prostředí

•máš právo při přestupu z jiné školy na vytvoření podmínek ke zvládnutí rozdílů ve znalostech vyplývajících z odlišností ŠVP

•máš právo být volen a pracovat v žákovské samosprávě

 

Chceme, aby mezi tebou, spolužáky a učiteli byl partnerský vztah podložený vzájemnou úctou, důvěrou a respektem

 

Vážné porušení tohoto řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření, pro svolání případové komise s rodiči žáka a případně k zahájení jednání o jeho další školní docházce s rodiči nebo s institucemi, ke kterým má škola ohlašovací povinnost.

 

V / PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Vedou-li rodiče žáky v duchu školního řádu, pak by neměly vznikat mezi školou a rodinou vážné rozdíly v působení na dítě. Povinnosti zákonného zástupce nezletilého žáka jsou dány § 22 čl. 3 Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb.

se školním řádem se zákonný zástupce má právo a povinnost seznámit (řád školy je veřejně dostupný v budově školy, na webových stránkách školy a na informačních nástěnkách)

•zák. zástupce má právo být seznámen s nároky na výuku a hodnocením – klasifikací žáků, zúčastnit se práce školní samosprávy

•zák. zástupce má právo se informovat na chování a prospěch svého dítěte u třídního učitele a ostatních vyučujících v určených konzultačních hodinách, na třídních schůzkách, konzultacích nebo po předchozí domluvě v jinou dobu. V této souvislosti není možno narušovat vyučování

•zák. zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo ředitele školy

•zák. zástupce žáka 1. st. pravidelně podpisem potvrzuje v žákovské knížce, že se seznámil s prospěchem svého dítěte, zák. zástupce žáka 2. st. sleduje klasifikaci, event. chování v elektronické ŽK a informace v papírové formě ŽK stvrzuje podpisem.

•na vyzvání ředitele se zákonný zástupce osobně zúčastní projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka

•poškodí-li žák svévolně majetek školy, spolužáků, učitelů či jiných osob, zajistí zákonný zástupce nápravu – uvedení do původního stavu

•zapůjčené učebnice jsou majetkem školy, co kdo zničí, poškodí, ztratí – to také nahradí

•zák. zástupce má povinnost informovat školu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

•zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje pro vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích

•zák. zástupce nezletilého žáka je povinen zajistit, aby žák docházel řádně do školy, aby přicházel do školy řádně vybaven a připraven, nebyl infikován, nemocen a intoxikován

 

Zajištění docházky a omlouvání absence žáka ve škole:

Zákonný zástupce má povinnost dokládat důvody nepřítomnosti žáka následujícím způsobem:

1. zákonný zástupce je povinen zdůvodnit nepřítomnost žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti, a to telefonicky, osobně nebo písemně

2. po ukončení nepřítomnosti rodiče písemně v žákovské knížce omluví nepřítomnost svého dítěte nejpozději do 2 dnů

3. mimořádná uvolnění žáka z vyučování povoluje třídní učitel a na 3 a více dnů ředitel školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka na školou předepsaném formuláři (k dispozici u třídních učitelů a na webových stránkách školy)

4. v době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutných případech. Ze školy odejde žák I. stupně jen v doprovodu zákonného zástupce, na II. stupni jen po odevzdání písemné žádosti rodičů na školou předepsaném formuláři (k dispozici u třídních učitelů a na webových stránkách školy)

5. v odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka potvrzení lékaře

6. v případě nevolnosti žák odchází z budovy školy pouze v doprovodu zákonného zástupce

 

Chráníme děti – ohlašovací povinnost školy:

V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole, při pozdních omluvách absencí, v případě, kdy jsou omezovány osobní svobody žáka nebo se dostává do zásadních osobních problémů, je škola povinna informovat Oddělení sociálně – právní ochrany dětí a mládeže, a v odůvodněných případech Policii ČR (šikana, krádeže apod.).

 

V Ostravě 1. 9. 2018  

 

 

                                                                                                Mgr. Miloš Kosík, Ph.D.

                                                                                                        ředitel školy