Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Projekty MŠMT, výzvy 56 a 57 Tisk

Procvičme si angličtinu v reálu

Projekt MŠMT - číslo výzvy: 56

Oblast podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.1855

Výše dotace: 926 028,00 Kč

Účelem dotace je zvýšení kvality počátečního vzdělávání na základní škole prostřednictvím provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů zvolených typů šablon.

Zahájení projektu:    1. 7. 2015

Ukončení projektu: 31. 12. 2015

Naše škola si vybrala tyto šablony:

Šablona č. 1:

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Čtenářské dílny na obou stupních škol budou podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti. Budou probíhat vždy ve dvou různých ročnících v rozsahu nejméně 10 hodin pro každý vybraný ročník.

V naší škole se do této šablony zapojilo 8 tříd 1. i 2. stupně. Současně s touto aktivitou bude zakoupeno 600 knih do žákovské knihovny v papírové podobě, se kterými budou mít možnost pracovat všichni žáci školy v hodinách českého jazyka a literatury.

Šablony č. 2:

Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Krátkodobého jazykového kurzu v zahraničí v trvání 10 dnů s osvědčením o absolvování zahraničního jazykového kurzu.

Z naší školy se zúčastní tohoto kurzu během letních prázdnin zúčastnili dva učitelé cizích jazyků v St. Julian´s, na Maltě, který organizuje Internatiol House Malta – Gozo.

Šablona č. 3:

Stínování (schadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných předmětů a technických předmětů v zahraničí

Toto stínování proběhne na některé z vybraných partnerských škol v zahraničí. Jedná se o krátkodobou stáž sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi.

Sedm vyučujících se v září vypravilo do Slovinska, města Žirovnice nedaleko Bledu, kde se celý jeden týden účastnili výuky ve škole, seznamovali se s výukovým programem, vybavením školy. Účastnili se společně akcí organizovaných školou.

Šablona č. 4:

Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky

Žáci se zúčastní jazykově - vzdělávacího pobytu v zahraničí v zemích EU nebo ESVO, ve kterých bude tento pobyt organizován. Cílem je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a Evropského sdružení volného obchodu.

Dvacet žáků se dvěma vyučujícími absolvovali tento jazykově – vzdělávací pobyt v říjnu ve městě Hastings. Žáci absolvovali 12 hodin výuky anglického jazyka s britskými lektory, byli ubytováni v anglických rodinách. Navštívili řadu míst v hrabství Sussex, kde se přímořské letovisko Hastings nachází, například malebné historické městečko Ray, město Brighton či nádherné pobřežní útesy zvané Seven Sisters. Celý závěrečný den pobytu byl pak věnován prohlídce Londýna.

Ve světě se neztratíme

Projekt MŠMT - číslo výzvy: 57

Oblast podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.1185

Výše dotace: 422 782,00 Kč

Účelem dotace je zvýšení kvality počátečního vzdělávání na základní škole s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání naplněním výstupů zvolených šablon.

Podporované aktivity na školách jsou:

Podpora realizace kutikulární reformy škola školských zařízení

Podpora realizace cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách

Zahájení projektu:    1. 9. 2015

Ukončení projektu: 31. 12. 2015

Naše škola si vybrala tyto šablony klíčových aktivit:

Šablona č. 1:

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

Cílem této aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základní škole formou vytváření žákovských výrobků s využitím vybavení školní dílny. Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. Pro realizaci bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga.

Pro naši školu toto znamená velký přínos na dovybavení školní dílny nářadím a pomůckami pro úspěšné naplnění této aktivity i pro další rozvoj technických dovedností ve výuce pracovních činností. Žáci budou vytvářet konkrétní zadaný výrobek podle nákresu v pracovním listě a zpracovávat portfolio svého  pracovního postupu a celkového průběhu práce na výrobku.

Šablona č. 2:

Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy

Klíčovou aktivitou bude rozvoj klíčových dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků. Jde o vzdělávání učitelů v práci s technickými materiály v polytechnické výchově.

Dva učitelé takto získají nové poznatky pro svou práci s žáky.

Šablony č. 3:

Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce s využitím ICT formou blended-learningu

Cílem je rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka. K tomu přispívá aktivita kombinovaného systému blended-learningu, který umožňuje individualizované vzdělávání učitele, který se vzdělává formou interaktivního výukového systému zaměřeného na rozvoj daného cizího jazyka.

Tuto formu výuky si zvolilo na škole osm vyučujících, kteří si tak za pomocí konzultací s lektorem zvýší efektivitu vlastního osvojování jazyka.

Šablona č. 4:

Rorvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended - learningu

Cílem je rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka. K tomu přispívá aktivita kombinovaného systému blended-learningu, který umožňuje individualizované vzdělávání žáka, který se vzdělává formou interaktivního výukového systému zaměřeného na rozvoj daného cizího jazyka. U žáků tento systém zohledňuje jejich aktuální jazykovou znalost a dovednost.

Tři skupiny po 20 žácích 2. stupně si tak mohou vyzkoušet digitální kombinované interaktivní výukové systémy zaměřené pro naše žáky na osvojování anglického jazyka, prioritně na rozvoj komunikačních dovedností ve formě blended-learningu při výuce i domácí přípravě.