Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Školní řád Tisk
 

K docházce na Základní školu a mateřskou školu Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace ses se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si školu, kde chceš získat základní vzdělání.

 

Škola je tvou povinností a má svůj řád, který musíš dodržovat. Tento školní řád je platný pro daný školní rok  a jeho nedílnou součástí jsou i Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

 

Školní řád je vydán na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon), v platném znění.

 

I / DOCHÁZKA DO ŠKOLY

Jsi povinen účastnit se vyučování dle stanoveného rozvrhu hodin a dodržovat tato pravidla:

• docházka do povinně volitelných předmětů, zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené žáky povinná

• budova školy je otevřena 20 minut před zahájením vyučování, na výuku se dostavíš nejméně 15 minut
před zahájením vyučování a nejméně 5 minut před zahájením vyučování jsi ve třídě a připravuješ se na vyučování

• v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a před kroužky se nesmíš volně pohybovat v žádných prostorách školy, včetně tělocvičen a školních jídelen, učitel si tě vyzvedává na domluveném místě; žáci, jejichž rodiče před odpolední výukou nedají souhlas s odchodem žáka ze školy, tráví čas v určené učebně.
Za žáka, který se nedostaví do školy,
škola nenese odpovědnost

• vstoupíš-li do budovy školy, nesmíš ji svévolně opustit po celou dobu vyučování ani o přestávkách

• začátek a konec hodin určuje zvonění nebo vyučující

• po zvonění jsi na svém místě, máš připraveny všechny potřebné věci k vyučování

• pokud ses nemohl z vážných důvodů připravit nebo jsi nebyl přítomen v minulé hodině, omluvíš se
na začátku vyučovací hodiny

• při vyučování zachováváš klid, aktivně se účastníš práce v hodině, své pracovní místo máš čisté a v pořádku

• na výuku do odborných učeben a tělocviku přicházíš samostatně těsně před začátkem hodiny

• do odborných učeben a tělocvičen vstupuješ jen v doprovodu učitele

• po ukončení výuky v odborné učebně nebo třídě uklidíš své místo

• na konci vyučování odcházíš do šatny v doprovodu učitele

• právo stravovat se ve školní jídelně má pouze ten, kdo má zaplacené obědy

• na oběd odcházíš v doprovodu učitele (I. stupeň) nebo samostatně (II. stupeň)

• v prostorách školní jídelny se řídíš Řádem školní jídelny a pokyny dozírajícího učitele a pracovníků jídelny

 

 

II / PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

• šetříš a neničíš zařízení školy, bez svolení učitele neotvíráš okna, nemanipuluješ s audiovizuálními a dalšími pomůckami, za vypůjčené pomůcky v souvislosti s výukou neseš zodpovědnost

• řídíš se řády učeben

• pravidelně nosíš do školy žákovskou knížku, předkládáš ji na vyzvání vyučujícímu; udržuješ ji v pořádku, její ztrátu neprodleně hlásíš třídnímu učiteli a zajistíš si vystavení duplikátu u vedení školy. Klasifikace žáků 2. stupně se zaznamenává jen do elektronické žákovské knížky.

• dodržuješ zásady slušného chování, zdravíš učitele, zaměstnance školy a ostatní dospělé osoby pozdravem „dobrý den“ a při odchodu „na shledanou“

• ve škole i na veřejnosti vystupuješ tak, abys nepoškozoval jméno svých rodičů a školy

• po vstupu do školy procházíš šatnami, kde si odložíš svrchní oděv, přezuješ se do bezpečné, hygienicky nezávadné nesportovní obuvi s nebarvící podrážkou a ihned odcházíš do třídy

• do tělocvičny máš povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi pro vnitřní použití s nebarvící podrážkou

• šatnáři zamykají třídu při přechodu žáků do jiné učebny a odemykají šatnu po skončení výuky

• dodržuj pravidla hygieny a bezpečnosti i mimo školu, chraň si své zdraví, zdraví svých spolužáků
i zaměstnanců školy, o přestávkách se chovej ukázněně, řiď se pokyny dozírajícího učitele

• každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde, ihned nahlas vyučujícímu, třídnímu učiteli či nejbližší dozírající dospělé osobě

• do školy nenos cennosti, větší obnosy peněz, pokud je to nutné, máš možnost si je odložit (včetně mobilního telefonu) k vyučujícímu

• nosíš-li do školy mobilní telefon, nenarušuj výuku jeho používáním (ve výuce musí být vypnutý), nos jej stále při sobě.

V případě porušení pravidel stanovených tímto školním řádem pro vnášení a používání věcí žákem uplatní škola při vzniku škody na těchto věcech pravidlo o zavinění poškozeného (§ 2918 občanského zákoníku), v jehož důsledku se povinnost školy k náhradě vzniklé škody (§ 391 zákona č. 262/2006 Sb.) poměrně sníží nebo úplně zanikne.

• ztrátu kterékoli osobní věci hlas okamžitě dozírajícímu učiteli, vyučujícímu nebo třídnímu učiteli

• chraň a nenič životní prostředí, nevytvářej si z bezprostředního okolí školy smetiště

 

III / ŽÁKŮM JE ZAKÁZÁNO

• otevírat velká okna bez souhlasu vyučujících, vyklánět se, křičet z oken a cokoliv z nich vyhazovat

• ve škole a při školních akcích užívat, přinášet, nabízet a propagovat návykové látky (cigarety, alkohol, drogy, apod.)

• nosit do školy věci ohrožující zdraví a život, např. výbušniny, pyrotechniku, zbraně, jedy, zapalovače, zápalky apod.

• ve vyučování používat mobilní telefony, MP3 apod. (musí být vypnuty)

• navádět ostatní spolužáky k porušování tohoto řádu nebo k jednání, ze kterého by porušení tohoto řádu mohlo vyplývat

• propagovat ve škole rasismus, xenofobii, fašismus, třídní nenávist a jiné projevy proti lidskosti

• psychicky i fyzicky ubližovat druhým (šikana, kyberšikana)

• vstupovat do sborovny a kabinetů bez souhlasu pedagogického nebo správního zaměstnance

• provádět jakékoli manipulace s ohněm, hasicími přístroji, hydranty

• provádět jakékoli manipulace s elektrickým zařízením a spotřebiči bez souhlasu vyučujících (včetně dobíjení baterií)

• běhat po škole, chodbách a ve třídách

• používat bočního schodiště u výtahu a dílen, bezdůvodně přecházet na jiná patra

 

IV / PRÁVA ŽÁKŮ

• máš právo na vzdělání

• máš právo na odpočinek, relaxaci a volný čas

• máš právo využívat veškeré místnosti určené k výuce, materiální vybavení školy, vše s vědomím dospělého pracovníka školy

• máš právo na přístup k informacím, které podporují rozvoj tvé osobnosti

• máš právo na ochranu před informacemi, které by mohly poškodit a negativně ovlivnit rozvoj tvé osobnosti

• máš právo svobodně vyjádřit vlastní názor ve všech věcech, které se tě týkají.

• Pamatuj!: Svůj názor vždy vyjadřuj přiměřeně a slušnou formou

• máš právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a před sociálně patologickými jevy

• máš právo na poskytnutí pomoci v nesnázích a na respektování základních biologických potřeb (výchovný poradce, školní psycholog, preventista patologických jevů)

• máš právo si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že jsi neporozuměl učivu nebo potřebuješ doplnit své znalosti

• máš právo na individuální přístup v odůvodněných případech, při onemocnění nebo zdravotním postižení, nebo v případě mimořádných schopností a talentu

•máš právo na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky
a psychotropními látkami

• máš právo na život a práci ve zdravém životním prostředí

• při přestupu z jiné školy máš právo na vytvoření podmínek ke zvládnutí rozdílů ve znalostech vyplývajících
z odlišností ŠVP

• máš právo být volen a pracovat v žákovské samosprávě

 

Chceme, aby mezi tebou, spolužáky a učiteli byl partnerský vztah podložený vzájemnou úctou, důvěrou
a respektem

 

Vážné porušení tohoto řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření, pro svolání případové komise s rodiči žáka a případně k zahájení jednání o jeho další školní docházce s rodiči nebo s institucemi, ke kterým má škola ohlašovací povinnost.

 

V / PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Vedou-li rodiče žáky v duchu školního řádu, pak by neměly vznikat mezi školou a rodinou vážné rozdíly
v působení na dítě. Povinnosti zákonného zástupce nezletilého žáka jsou dány § 22 čl. 3 Školského zákona
č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb.

• se školním řádem se zákonný zástupce má právo a povinnost seznámit (řád školy je veřejně dostupný
v budově školy, na webových stránkách školy a na informačních nástěnkách)

• zák. zástupce má právo být seznámen s nároky na výuku a hodnocením – klasifikací žáků, zúčastnit se práce školní samosprávy

• zák. zástupce má právo se informovat na chování a prospěch svého dítěte u třídního učitele a ostatních vyučujících v určených konzultačních hodinách, na třídních schůzkách, konzultacích nebo po předchozí domluvě v jinou dobu. V této souvislosti není možno narušovat vyučování

• zák. zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo ředitele školy

• zák. zástupce žáka 1. st. pravidelně podpisem potvrzuje v žákovské knížce, že se seznámil s prospěchem svého dítěte, zák. zástupce žáka 2. st. sleduje klasifikaci, event. chování v elektronické ŽK a informace
v papírové formě ŽK stvrzuje podpisem.

• na vyzvání ředitele se zákonný zástupce osobně zúčastní projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka

• poškodí-li žák svévolně majetek školy, spolužáků, učitelů či jiných osob, zajistí zákonný zástupce nápravu – uvedení do původního stavu

• zapůjčené učebnice jsou majetkem školy, co kdo zničí, poškodí, ztratí – to také nahradí

• zák. zástupce má povinnost informovat školu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

• zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje pro vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích

• zák. zástupce nezletilého žáka je povinen zajistit, aby žák docházel řádně do školy, aby přicházel do školy řádně vybaven a připraven, nebyl infikován, nemocen a intoxikován

 

Zajištění docházky a omlouvání absence žáka ve škole:

Zákonný zástupce má povinnost dokládat důvody nepřítomnosti žáka následujícím způsobem:

1. zákonný zástupce je povinen zdůvodnit nepřítomnost žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti, a to telefonicky, osobně nebo písemně

2. po ukončení nepřítomnosti rodiče písemně v žákovské knížce omluví nepřítomnost svého dítěte nejpozději do 2 dnů

3. mimořádná uvolnění žáka z vyučování povoluje třídní učitel a na 3 a více dnů ředitel školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka na školou předepsaném formuláři (k dispozici u třídních učitelů
a na webových stránkách školy)

4. v době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutných případech. Ze školy odejde žák I. stupně jen
v doprovodu zákonného zástupce, na II. stupni jen po odevzdání písemné žádosti rodičů na školou předepsaném formuláři (k dispozici u třídních učitelů a na webových stránkách školy)

5. v odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka potvrzení lékaře

6. v případě nevolnosti žák odchází z budovy školy pouze v doprovodu zákonného zástupce

 

Chráníme děti – ohlašovací povinnost školy:

V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole, při pozdních omluvách absencí,
v případě, kdy jsou omezovány osobní svobody žáka nebo se dostává do zásadních osobních problémů, je škola povinna informovat Oddělení sociálně – právní ochrany dětí a mládeže, a v odůvodněných případech Policii ČR (šikana, krádeže apod.).

 

V Ostravě 2. 9. 2019  

 

 

                                                                                                Mgr. Miloš Kosík, Ph.D.

                                                                                                        ředitel školy