Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Školní řád mateřské školy Tisk
 1. I. Organizace provozu mateřské školy
 • Provoz MŠ: 6.00 do 16.30 hodin.
 • MŠ je otevřená: 6.00 – 8.00 hod. pak se MŠ uzamyká. V případě pozdějšího příchodu je nutné zazvonit na příslušnou třídu.           

                         12.15 – 12.45 hod. odvádění dětí po obědě,
                         14.30 – 16.30 hod. odvádění dětí domů.

 • Scházení a rozcházení dětí: 6.00 – 7.00 se děti scházejí v přízemní třídě. Od 7.00 – 15.30 jsou děti na svých třídách. Od 15.30 je provoz v přízemních třídách MŠ.
 • Pokud je dítě nemocné nebo z jiných důvodů nenavštěvuje MŠ, je nutné dítě odhlásit den předem a také den předem nahlásit jeho příchod do MŠ (vždy do 13.00 hodin).

 

Přerušení nebo omezení provozu MŠ

 • Provoz školy může být přerušen v období letních a vánočních prázdnin po projednání ze strany ředitele MŠ se zřizovatelem.
 • Informace o omezení nebo přerušení provozu je dána na vědomí rodičům nejméně dva měsíce předem.
 • Pokud rodiče požadují umístění dítěte v jiné MŠ v době přerušení provozu stávající mateřské školy, podají si žádost o přijetí v MŠ, která zajišťuje prázdninový provoz.
 • V období podzimních, jarních či jiných prázdnin, může být provoz mateřské školy omezen.
 • Provoz mateřské školy může být omezen ze závažných organizačních nebo technických příčin, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel MŠ neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

II. Úplata za vzdělávání a stravné
 

Úplata za předškolní vzdělávání 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon v platném znění) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, je stanoveno:  

 • děti, které plní povinnost předškolního vzdělávání, se vzdělávají v mateřské škole bezúplatně, a to až do zahájení povinné školní docházky
 • osvobozen od úplaty bude po projednání pouze zákonný zástupce dítěte:
  -       který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  -       zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  -       rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
  -       fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče
 • dítě, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, může ředitel MŠ na základě žádosti, základní částku snížit o polovinu
 • o prominutí nebo snížení úplaty za předškolní vzdělávání rozhoduje ředitel školy
 • nelze osvobozovat zpětně

V případě přerušení provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu, případně bude-li provoz omezen nebo přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, se úplata poměrně sníží. Úplata za vzdělávání v době uzavření kmenové mateřské školy platí zákonní zástupci v mateřské škole, kam budou jejich děti přijaty.

 • Platba probíhá v daných termínech, které jsou uveřejněny na vývěskách v MŠ, webových stránkách MŠ.
 • Platba se vybírá v hotovosti i bezhotovostně na účet školy.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání:

 • dítě s celodenní docházkou   400,- Kč/měsíc
 • dítě s omezenou docházkou 300,- Kč /měsíc

(viz. vnitřní směrnice č. 81 "Úplata za předškolní vzdělávání")

Informace ohledně úplaty za stravné nejdete ve "Vnitřním řádu školní jídelny"                                                                

 
III. Přijímací řízení
 
Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května). O termínu je veřejnost informována prostřednictvím vývěsek, webových stránek mateřské školy, v tiskovinách ÚMOb Ostrava – Jih.
 • O přijetí či nepřijetí do mateřské školy rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. Seznam přijatých dětí je zveřejněn pod registračními čísly na webových stránkách školy a na vývěsce mateřské školy. Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte.
 • Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti ve věku od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let.
 • Mateřská škola umožňuje nenásilný vstup dítěte do mateřské školy. Dítě má možnost postupně se přizpůsobovat uspořádání dne v mateřské škole.
 • Do mateřské školy může být přijato dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření speciálního pedagogického centra.
 • Ředitel může rozhodnout o přijetí dítěte na zkušební dobu.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to kapacita MŠ dovolí.
 • U zápisu dětí do mateřské školy jsou zákonní zástupci dětí seznámení s kritérií pro přijímání dětí do MŠ.
 1. Právo přednostního přijetí mají dětimístem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, kteří dosáhli určitého věku, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku
  a) účinností od 1. 9. 2017 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku
  b) účinností od 1. 9. 2018 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku

 IV. Povinné předškolní vzdělávání  

 Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku

 • zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání (§ 34a odst.2)
 • pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle §182a zákona č. 561/2004 Sb.,
 • dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové MŠ, pokud se zákonný zástupce dítěte nerozhodl pro jinou MŠ nebo pro individuální vzdělávání dítěte
 • má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu   4 hodin denně - od 8.00 do 12.00 hodin
 • zákonný zástupce dítěte má povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do MŠ, zanedbává-li dítě povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím zákonný zástupce dítěte přestupku (§182a zákona č. 561/2004 Sb.)
 • povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách
 • zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno

Individuální vzdělávání dítěte            

 • zákonný zástupce dítěte je povinen toto oznámení učinit nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku – formulář je k dispozici u zást. ředitele pro předšk. vzdělávání, na webových stránkách školy
 • v průběhu školního roku lze plnit povinnost IV nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o IV dítěte doručeno řediteli MŠ, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání
 • ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno (vychází z RVP pro PV)
 • zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření
 • ověřování se uskuteční: poslední týden v listopadu daného roku,náhradní termín: první týden v prosinci daného roku
 • ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajisti účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu (§34b, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.)
 • odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ o ukončení IV dítěte nemá odkladný účinek
 • po končení IV dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat

Omlouvání absence dětí s povinnou předškolní docházkou

       1.zákonný zástupce dítěte je povinen zdůvodnit nepřítomnost dítěte v MŠ nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti 

 • telefonicky: 596 711 417
 • e-mailem:   skolka(zavináč)zsdvorskeho.eu
 • osobně:       sešit omluv v šatně    

     2. po ukončení nepřítomnosti zákonný zástupce písemně omluví nepřítomnost svého dítěte nejpozději do 2 dnů u učitele na své třídě (omluvný list dítěte je veden na třídě)

     3. mimořádná uvolnění dítěte z docházky do MŠ povoluje učitel na třídě a na 3 a více dnů ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (alespoň 5 dnů předem) na školou předepsaném formuláři (k dispozici na třídě a na webových stránkách školy)    

     4. v odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti dítěte potvrzení lékaře

     5. neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem, při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí

 

 V. Ukončení docházky do mateřské školy

Ředitel školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 35 může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
c) ukončení doporučíprůběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávánímateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady,

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné

Pokud dítě ukončí docházku do mateřské školy v průběhu roku, zákonný zástupce na tuto skutečnost upozorní ředitele školy, dítě písemně odhlásí (formulář u zást. řed. pro předškolní vzdělávání).

 

VI. Evidence dětí
 • Při nástupu dítěte do MŠ vyplní rodiče s učitelkou na třídě „Evidenční list dítěte“, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a telefonické spojení.
 • Zákonný zástupce dítěte přinese kopii průkazu zdravotní pojišťovny.
 • Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování je v přihlášce dítěte do MŠ, kterou zákonný zástupce dítěte odevzdá s „Žádosti o přijeti dítěte k předškolnímu vzdělávání“ při zápisu do mateřské školy.
 • Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména zdravotní pojišťovny, místo trvalého pobytu, a telefon).
 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, o svobodném přístupu k informacím.
 • Učitelky mateřské školy odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo pověřeným zástupcům předají.
 • Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 

VII. Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte

Zákonný zástupce dítěte má právo:

 • podílet se na činnostech v mateřské škole, účastnit se různých akcí MŠ, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí,
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,
 • s ředitelem a s učitelkami vést konzultace na předem domluvené schůzce,
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelem školy,
 • na poradenskou pomoc mateřské školy, školního psychologa, školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí,
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy,
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo řediteli školy,
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ.

Zákonný zástupce dítěte je povinen:

 • předat dítě osobně učitelce MŠ, teprve potom může opustit školu,
 • přivádět do MŠ dítě ZDRAVÉ, hlásit veškeré údaje o zdraví dítěte § 22 odst. 3 písm. c), zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, výskyt infekčního onemocnění v rodině, po vyléčení infekčního onemocnění mají učitelky právo požadovat potvrzení od lékaře o uzdravení dítěte (v zájmu zdraví ostatních dětí), 
 • rodiče jsou povinni dítě vyzvednout z mateřské školy včas (v  případě pozdního vyzvedávání dítěte bude s rodiči sepsán zápis), opakované případy opoždění budou považovány za narušování provozu školy a dítě může být z mateřské školy vyloučeno (§ 35 školského zákona) 
 • oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte; není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně 
 • nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte aj.
 • platit řádně úplatu za školní vzdělávání a stravné dle daných pravidel 
 • dbát, aby osobní věci dětí byly podepsány, zvláště pak ty, u kterých může snadno dojít k záměně (bačkory, pyžama atd.)
 • všechny věci dětí jsou uloženy v šatnovém bloku
 • za nepodepsané věci, či za věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném, škola neodpovídá 
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávaní dítěte § 22 odst. 3 písm. b), zákona č. 561/2004 Sb. v platné znění.

 

VIII. Práva a povinnosti dětí

Dítě má právo:

 •  na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit),
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s  lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...),
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...),
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem,...).

                                                                            (vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

Dítě vedeme k povinnostem:

 •  dodržovat pravidla soužití ve třídě mateřské školy, které společně s pedagogy vytváří (nadměrně nekřičíme, spory řešíme slovem a přátelskou dohodou, jsme kamarádi, hračky ukládáme na dané místo……),
 • dodržovat pravidla kulturního soužití (pozdravíme se, požádáme, poděkujeme, v prostorách školy chodíme pomalu, abychom neublížili sobě ani ostatním dětem),
 • plnit pokyny učitelů a ostatních zaměstnanců mateřské školy,
 • účastnit se zájmových aktivit, na které se přihlásilo a chodit na ně včas.
 
IX. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

1. Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

 • Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.
 • Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

 2. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

 • Zást. ředitele pro předškolní vzdělávání je odpovědná za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.
 • Mateřská škola zpracovává individuální vzdělávací plán na základě doporučení ŠPZ ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce.
 • Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jedenkrát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba.(§ 16 odst. 6 školského zákona)

3. Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 
X. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace a násilí
 •  Za bezpečnost dětí odpovídají po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole učitelé školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby jejich předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě (§ 5 vyhlášky č. 14 /2005 Sb.) v platném znění.
 • Z hlediska bezpečnosti dětí je rodič povinen přivést dítě až do třídy a tam jej předat učitelce. V opačném případě nenese MŠ za dítě žádnou odpovědnost. Pokud bude dítě z MŠ vyzvedávat nezletilý sourozenec, musí zákonný zástupce odevzdat na své třídě POVĚŘENÍ. Bez tohoto pověření nelze nezletilému dítě vydat.
 • V případě, že dítě zůstane v MŠ do17.00 hodin je učitelka povinna na náklady rodičů dítěte, převést dítě do Dětského centra Domeček – Jedličkova ul. č.5 Ostrava – Zábřeh a to za asistence Městské policie Ostrava.
 • Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí do MŠ nepřijmout podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, děti s nachlazením, děti s podezřením na nemoc, či jinými infekčními a parazitálními onemocněními, děti po úrazu (se sádrou, s dlahou, s tržnými ranami apod.). V případě dítěte, u něhož byl zjištěn výskyt vší, je nutné do úplného odstranění vší a hnid nedávat dítě do kolektivu (tj. 2 – 3 dny). Dítě, které doma zvracelo nebo mělo střevní potíže či teplotu, do mateřské školy nepatří. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
 • Učitelky opakovaně poučují děti přiměřenou formou o bezpečném chování dětí v prostředí MŠ – v umývárně, šatně, herně, při stolování, při rozmanitých činnostech – cvičení, stříhání, kreslení, při hře na školní zahradě, při pobytu venku, sezónních činnostech, při tělovýchovných aktivitách. Upozorňují děti na možná rizika – nebezpečí pádu z výšky, polknutí cizího předmětu, uklouznutí, náraz na překážku, srážku s jiným dítětem apod.
 • Učitelky plní s dětmi program „Preventivní výchovy“ v MŠ. Informují o nebezpečí, které dětem hrozí, zprostředkovávají besedy s příslušníky Městské policie, učí děti používat slůvko „ne“ při komunikaci s cizí osobou, učí děti obrátit se o pomoc v případě ohrožení na osoby, kterým důvěřuje.
 • Školní zahrada je oplocena a uzavřena brankami.
 • Při pobytu venku na vycházkách mimo areál školy učitelky používají terčík a děti bezpečnostní reflexní vesty (první a poslední dvojice).
 • K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy připadá na jednoho učitele MŠ nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 28 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje.
 • K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy připadá na jednoho učitele MŠ nejvýše 12 dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.
 • Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.
 
XI. Podmínky pro zacházení s majetkem školy

Osoby zdržující se v objektu mateřské školy jsou povinny chránit majetek školy před poškozením, zničením či zneužitím. Jsou povinny počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám ne zdraví osob, ke škodám na majetku a ani k neoprávněnému majetkovému prospěchu.

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

 • Po dobu vzdělávání dítěte v mateřské škole vedou učitelky MŠ děti k šetrnému zacházení s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a neničily ostatní majetek mateřské školy.
 • Vést děti k tomu, aby neodnášely z MŠ hračky, části stavebnic, drobná auta apod.

Povinnosti zákonných zástupců při zacházenímajetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 • Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelce nebo řediteli mateřské školy.

 • Zákonný zástupce dítěte nebo jiná pověřená osoba pohybující se v prostorách mateřské školy dbá na svou bezpečnost. V případě zjištění patologického jevu, tuto skutečnost ihned nahlásí učitelce nebo řediteli mateřské školy.

Další bezpečnostní opatření

 • Každý zaměstnanec školy je povinen chránit majetek školy před poškozením, zničením či zneužitím. Je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví osob, ke škodám na majetku.
 • V budově i ve všech a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí na místa, která k tomu nejsou určena.
 • V objektu mateřské školy je přísný zákaz kouření (rovněž je zakázáno používat elektronické cigarety).
 • Do objektu MŠ je zákaz vstupu psům a kočkám.

 

XII. Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců, dětí se zaměstnanci školy
 • Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
 • Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
 • Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
 • Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.
 • Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni učitelé MŠ spolu s ředitelem se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Učitelé školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
 
XIII. Závěrečná ustanovení
 
Tento školní řád nabývá platnosti dne 1. září 2018.
Tímto školním řádem se řídí všechny osoby zdržující se v objektu mateřské škole

 

Jana Lunkmossová - zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání
Mgr. Miloš kosík Ph.D. - ředitel školy