Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Náhodný obrázek

TV Bělák - školní televize

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Důležité informace k zápisu Tisk
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
níže v tomto článku najdete další důležité informace k zápisu, například odklady školní docházky, kritéria přijetí do školy, průběh zápisu a další. Základní informace k zápisu jsou níže v této rubrice.    Vaše škola
Informace  k odkladům

Odklad povinné školní docházky vydá ředitel školy na základě žádostí rodičů o odklad a doporučujícího posudku Pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře.

Je tedy ideální, aby zákonní zástupci při zápise o  odklad již oba posudky měli s sebou. Je vhodné, aby se zákonní zástupci včas do Pedagogicko psychologické poradny objednali. Žádosti o odklad je nutné doložit do 30. 4. 2019, teprve pak bude zákonnému zástupci vydáno Rozhodnutí o odkladu.

Kritéria pro přijetí

1. K základnímu vzdělávání budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu

2. Přijaty budou i děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky

na naší škole.

3. Přijati budou i zájemci jiných spádových obvodů do naplnění kapacity.

Průběh zápisu

Před vstupem do třídy si zákonný zástupce vyzvedne registrační číslo, které neslouží jako pořadí, pod tímto registračním číslem bude dítě vedeno a bude pod ním vyvěšeno oznámení o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání na dveřích ZŠ, MŠ a webových stránkách. Rozhodnutí o přijetí dítěte se nevydává, jen na vlastní žádost.

Zápis je složen z formální a motivační části. Je vhodné, aby zákonný zástupce byl přítomen u všech částí zápisu.

Formální část

Zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, kdy vyplní náležité dokumenty. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat

Motivační část

Rozhovor a práce pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá přibližně 15 – 20 minut. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti prostřednictvím jednoduchých úkolů. Pokud dítě nechce pracovat, není nuceno.

Testování pro sportovní třídu

Pro zájemce o výuku ve sportovní třídě je připraveno testování sportovních předpokladů trenéry a zároveň učiteli TV. Testování se uskuteční dne 3. 4. 2019 od 15,30 h do 16,30 h v tělocvičně školy, cvičební úbor a obuv s sebou.

Co by měl prvňáček umět

své jméno a příjmení

umět se převléknout do cvičebního úboru tak, aby na něj nikdo nemusel dlouho čekat

zavázat si tkaničku

nachystat a uklidit si své věci na dané místo (knížky, hračky, pastelky...)

správně držet tužku

poznat základní barvy (černá, hnědá, zelená, červená, žlutá, modrá)

poznat geometrické tvary

umět vystřihnout obrázek s nůžkami s kulatou špičkou

správně se chovat při jídle, umět jíst příborem

poslouchat vyprávění v klidu a se zájmem, neskákat do řeči, nevykřikovat

slušně požádat o pomoc nebo sdělit informaci

umět se odloučit od rodičů, být samostatný

správně vyslovovat, v případě poruchy řeči (nesprávná výslovnost) je nutná návštěva logopeda

Jak můžete svým dětem pomoci

- věnujte dítěti soustředěnou pozornost, dejte mu najevo zájem, trpělivě jej vyslechněte

- vyprávějte dítěti a čtěte mu

- pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujete tak jeho samostatnost, zodpovědnost, rozvíjíte motoriku

- rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin

(dítě získává obecnou informovanost a rozšiřuje si slovní zásobu)

- vybírejte vhodné hry a činnosti a sami se do nich zapojujte

- upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole vpravo, vlevo, vpřed, za (výrazně to ovlivňuje základy čtení, psaní a počítání)

- dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování

-trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, pravidelné ukládání k večernímu spánku

- vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s cizími lidmi