Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Informace o osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách - pro zákonné zástupce žáků 1. tříd Tisk
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ na vzdělávacích aktivitách.
Zde jsou dva důležité dokumenty: přihláška k prezenční výuce čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Níže v tomto článku najdete veškeré informace k nástupu dětí do školy.

Základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku ZŠ.
• Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd.
• Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků do 30. 6. 2020.
• Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 18. 5. 2020. Budou vytvořeny skupiny s maximálním počtem 15 žáků.
• Rozvrh hodin žákům sdělí vyučující dané skupiny.
• Dopolední část - program, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku: 4 vyučovací hodiny, pravidelně každý pracovní den. Čas výuky bude upraven dle nástupu dané skupiny.

První ročník - 1 skupina 1. A a 1. B, nástup od 7,20 h do 11,20 h

Druhý ročník – 2 skupiny - 2. B a 2. A, nástup od 7,30 h do 11,30 h, 2. C nástup v 7,40 h do 11,40 h

Třetí ročník – 1 skupina 3. B a 3. A, nástup od 7,50 h do 11,50 h

Čtvrtý ročník – 3 skupiny. 4. A nástup od 8,00 h do 12,00 h, 4. B nástup od 8,10 h do 12,10 h, 4. C nástup od 8,20 h do 12,20 h

Pátý ročník – 2 skupiny, 5. A a 5. B nástup od 8,30 h do 12,30 h, 5. C nástup od 8,30 h do 12,30 h (vstup přes 2. stupeň)

Odpolední část maximálně do 16,00 h pod vedením vychovatelů ŠD

• Součástí vzdělávacích aktivit bude hodnocení žáků.
• Žákům, kteří se účastní dopolední výuky, doporučujeme zakoupení obědů ve ŠJ. Prodej stravného na květen a červen buď zavedeným trvalým příkazem, nebo 21. 5. 2020 od 7,00 h do 8,00 h u prodejního okýnka ŠJ.
• Stravování v ŠJ ZŠ bude probíhat podle pokynů pedagogického doprovodu.
Svačina během dopoledního vyučování musí obsahovat vlastní prostírání, žák nesmí nabízet spolužákům vlastní pití a jídlo.
• Ranní družina není poskytována. Úplata za školské služby v odpolední části se nehradí, nejedná se o školní družinu.

Zákonný zástupce přihlášeného žáka sdělí škole do 18. 5. 2020 délku pobytu ve škole - viz formulář Přihláška k prezenční výuce ke stažení na webových stránkách školy a na vrátnici 1. stupně
• Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin a v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny zákonný zástupce žáka sdělí důvod nepřítomnosti a zda bude žák nadále do skupiny docházet. V případě návratu do školní skupiny je zákonný zástupce povinen opětovně vyplnit nové Čestné prohlášení.
• Pro žáky, kteří se uvedených vzdělávacích aktivit nebudou účastnit prezenčně, bude i nadále pokračovat výuka distanční formou.

Při prvním vstupu do školy odevzdá žák prohlášení s datem 25. 5. 2020:

 Písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) Formuláře budou ke stažení na webových stránkách školy nebo na vrátnici školy 1. stupně.
• Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
• Před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu a dodržování odstupu 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními. (může se měnit dle nařízení vlády)
• Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník v čase určeném pro danou skupinu.
• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Po vstupu do školy bude žákovi změřena teplota, ruce ošetřeny dezinfekcí. Žáci se podle pokynů pracovníků školy ve vymezeném prostoru přezují, boty uloží do přinesené vlastní igelitové tašky (pytlíku) a poté odchází s vyučujícím rovnou do určené třídy. Po vstupu do třídy budou opět dezinfikovány žákům ruce. V případě zdravotních komplikací (alergie, ekzém apod.), upozorní zákonný zástupce zaměstnance školy.
• Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.
• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky (vždy čisté) a sáček na uložení roušky.
• Bude vymezen prostor, ve kterém se žáci mohou pohybovat.
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
Při opakovaném nedodržování ranních nástupů (3 pozdní příchody), bude žák vyloučen ze školní skupiny.
Při nástupu 25. 5. 2020 budou žáci svým učitelem a vychovatelem seznámeni s Pravidly pro chování žáků v mimořádné situaci.

Po celou dobu přítomnosti ve škole a školní jídelně je žák povinen dodržovat zvýšenou měrou hygienická pravidla a pokyny zaměstnanců.

V Ostravě, 11. 5. 2020