Talenti

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Projekt EU

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Budoucí prvňáci
Zápis do 1. tříd Tisk
Milí rodiče, 
Můžete se rovněž podívat na interaktivní prohlídku naší školy.
 
 
V tomto dokumentu najdete užitečné odkazy související s nástupem dítěte do první třídy.   
 
Nová informace: Od školního roku 2021/2022 plánuje naše škola otevření Přípravné třídy. Zde se o tom dovíte více.
                                                       Vaše škola
 
Informace k zápisu prvňáků pro školní rok 2021 - 2022 Tisk

Informace k odkladům

Odklad povinné školní docházky vydá ředitel školy na základě žádostí rodičů o odklad a doporučujícího posudku Pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře.

Je tedy ideální, aby zákonní zástupci při zápise o odklad již oba posudky měli s sebou. Je vhodné, aby se zákonní zástupci včas do Pedagogicko-psychologické poradny objednali. Žádosti o odklad je nutné doložit do 30. 4. 2021, teprve pak bude zákonnému zástupci vydáno Rozhodnutí o odkladu.(dle epidemiologické situace)

 

Kritéria pro přijetí

1. K základnímu vzdělávání budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu

2. Přijaty budou i děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky

   na naší škole.

3. Přijati budou i zájemci jiných spádových obvodů do naplnění kapacity.

 

Průběh zápisu (prezenčně)

Před vstupem do třídy si zákonný zástupce vyzvedne registrační číslo, které neslouží jako pořadí, pod tímto registračním číslem bude dítě vedeno a bude pod ním vyvěšeno oznámení o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání na dveřích ZŠ, MŠ a webových stránkách. Rozhodnutí o přijetí dítěte se nevydává, jen na vlastní žádost.

Zápis je složen z formální a motivační části. Je vhodné, aby zákonný zástupce byl přítomen u všech částí zápisu.

Formální část

Zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, kdy vyplní náležité dokumenty. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat

Motivační část

Rozhovor a práce pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá přibližně 15 – 20 minut. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti prostřednictvím jednoduchých úkolů. Pokud dítě nechce pracovat, není nuceno.

Testování pro sportovní třídu

Pro zájemce o výuku ve sportovní třídě je připraveno testování sportovních předpokladů trenéry a zároveň učiteli TV. Testování se uskuteční dne 8. 4. 2021 od 15,30 h do 16,30 h v tělocvičně školy, cvičební úbor a obuv s sebou.

 

Co by měl prvňáček umět

-       své jméno a příjmení

-       umět se převléknout do cvičebního úboru tak, aby na něj nikdo nemusel dlouho čekat

-       zavázat si tkaničku

-       nachystat a uklidit si své věci na dané místo (knížky, hračky, pastelky…)

-       správně držet tužku

-       poznat základní barvy (černá, hnědá, zelená, červená, žlutá, modrá)

-       poznat geometrické tvary

-       umět vystřihnout obrázek s nůžkami s kulatou špičkou

-       správně se chovat při jídle, umět jíst příborem

-       poslouchat vyprávění v klidu a se zájmem, neskákat do řeči, nevykřikovat

-       slušně požádat o pomoc nebo sdělit informaci

-       umět se odloučit od rodičů, být samostatný

-       správně vyslovovat, v případě poruchy řeči (nesprávná výslovnost) je nutná návštěva logopeda

 

Jak můžete svým dětem pomoci

 - věnujte dítěti soustředěnou pozornost, dejte mu najevo zájem, trpělivě jej vyslechněte

- vyprávějte dítěti a čtěte mu

- pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujete tak jeho samostatnost, zodpovědnost, rozvíjíte motoriku

- rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin

(dítě získává obecnou informovanost a rozšiřuje si slovní zásobu)

- vybírejte vhodné hry a činnosti a sami se do nich zapojujte

- upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole vpravo, vlevo, vpřed, za (výrazně to ovlivňuje základy čtení, psaní a počítání)

- dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování

-trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, pravidelné ukládání k večernímu spánku

- vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s cizími lidmi