Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Náhodný obrázek

TV Bělák - školní televize

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Projekty
Vzdělávání pro všechny Tisk
Projekt spolufinancovaný Evropskou unií, který zahrnuje odborná setkávání s rodiči, činnost klubu deskových her, čtenářského klubu, školní psycholožky a chůvy v mateřské školce.
 
Adaptační pobyt Tisk
Každoročně pořádáme pro žáky 6. ročníků třídenní adaptační pobyt, kterého se účastní také třídní učitel, metodik prevence a školní psycholog. Pro děti jsou připraveny aktivity a hry, které by měly podpořit především vzájemnou spolupráci, komunikaci a respekt. Učitelé poznají žáky a kolektivy mimo školní prostředí.
Projekt je podpořen z dotace Moravskoslezského kraje.

 

 
Centrum sportu Tisk
Centrum sportu při školním sportovním klubu AŠSK ČR na škole nabízí podmínky pro pravidelné aktivity žáků naší školy, ale také okolních škol. Cílovou skupinou jsou děti, které neprovozují pravidelně sport. Prioritou tohoto centra je tedy zabezpečit pravidelnou pohybovou činnost. V současné době je řešen problém narůstající obezity mládeže, a právě činnost těchto center je důležitá pro další rozvoj této skupiny žáků. Vedoucí Centra sportu se pravidelně účastní seminářů vedoucích center sportu, které se konají nejen v Praze, ale nově vyjíždějí do Rabacu v Chorvatsku, popřípadě na každoročních konferencích, kde si předávají své zkušenosti napříč celou republikou a vzdělávají se v legislativě týkající se AŠSK ČR.
 
Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí Tisk
Projekt, který koordinuje Slezská univerzita v Opavě, spočívá především v doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, a to na prvním i druhém stupni. Zaměřuje se také na přípravu deváťáků na přijímací zkoušky na SŠ.

Finance poskytuje Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a MŠMT.

 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, programové období 2014–2020 Tisk
Jedná se o tak zvané šablony, projekty financované ze zdrojů EU a ministerstva financí, zaměřené na extrakurikulární rozvojové aktivity žáků, profesní rozvoj pedagogů či personální podporu škol formou zřízení funkce speciálního pedagoga nebo psychologa. Hlavním záměrem těchto aktivit je naplňování cílů inkluze.

V rámci šablon vedeme ve škole čtenářské kluby nebo kluby zábavné logiky a deskových her, probíhající v odpoledních hodinách.

 
Ovoce do škol, Mléko do škol Tisk
Projekty podporují spotřebu ovoce a zeleniny i mléčných výrobků u žáků 1. i 2. stupně za pomoci evropských a státních dotací. Výrobky jsou do škol dodávány minimálně 1x měsíčně. Cílem je vést žáky ke zdravému stravování a životnímu stylu.
 
Projekty MŠMT, výzvy 56 a 57 Tisk

Procvičme si angličtinu v reálu

Projekt MŠMT - číslo výzvy: 56

Oblast podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.1855

Výše dotace: 926 028,00 Kč

Účelem dotace je zvýšení kvality počátečního vzdělávání na základní škole prostřednictvím provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů zvolených typů šablon.

Zahájení projektu:    1. 7. 2015

Ukončení projektu: 31. 12. 2015

Naše škola si vybrala tyto šablony:

Šablona č. 1:

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Čtenářské dílny na obou stupních škol budou podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti. Budou probíhat vždy ve dvou různých ročnících v rozsahu nejméně 10 hodin pro každý vybraný ročník.

V naší škole se do této šablony zapojilo 8 tříd 1. i 2. stupně. Současně s touto aktivitou bude zakoupeno 600 knih do žákovské knihovny v papírové podobě, se kterými budou mít možnost pracovat všichni žáci školy v hodinách českého jazyka a literatury.

Šablony č. 2:

Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Krátkodobého jazykového kurzu v zahraničí v trvání 10 dnů s osvědčením o absolvování zahraničního jazykového kurzu.

Z naší školy se zúčastní tohoto kurzu během letních prázdnin zúčastnili dva učitelé cizích jazyků v St. Julian´s, na Maltě, který organizuje Internatiol House Malta – Gozo.

Šablona č. 3:

Stínování (schadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných předmětů a technických předmětů v zahraničí

Toto stínování proběhne na některé z vybraných partnerských škol v zahraničí. Jedná se o krátkodobou stáž sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi.

Sedm vyučujících se v září vypravilo do Slovinska, města Žirovnice nedaleko Bledu, kde se celý jeden týden účastnili výuky ve škole, seznamovali se s výukovým programem, vybavením školy. Účastnili se společně akcí organizovaných školou.

Šablona č. 4:

Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky

Žáci se zúčastní jazykově - vzdělávacího pobytu v zahraničí v zemích EU nebo ESVO, ve kterých bude tento pobyt organizován. Cílem je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a Evropského sdružení volného obchodu.

Dvacet žáků se dvěma vyučujícími absolvovali tento jazykově – vzdělávací pobyt v říjnu ve městě Hastings. Žáci absolvovali 12 hodin výuky anglického jazyka s britskými lektory, byli ubytováni v anglických rodinách. Navštívili řadu míst v hrabství Sussex, kde se přímořské letovisko Hastings nachází, například malebné historické městečko Ray, město Brighton či nádherné pobřežní útesy zvané Seven Sisters. Celý závěrečný den pobytu byl pak věnován prohlídce Londýna.

Ve světě se neztratíme

Projekt MŠMT - číslo výzvy: 57

Oblast podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.1185

Výše dotace: 422 782,00 Kč

Účelem dotace je zvýšení kvality počátečního vzdělávání na základní škole s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání naplněním výstupů zvolených šablon.

Podporované aktivity na školách jsou:

Podpora realizace kutikulární reformy škola školských zařízení

Podpora realizace cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách

Zahájení projektu:    1. 9. 2015

Ukončení projektu: 31. 12. 2015

Naše škola si vybrala tyto šablony klíčových aktivit:

Šablona č. 1:

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

Cílem této aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základní škole formou vytváření žákovských výrobků s využitím vybavení školní dílny. Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. Pro realizaci bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga.

Pro naši školu toto znamená velký přínos na dovybavení školní dílny nářadím a pomůckami pro úspěšné naplnění této aktivity i pro další rozvoj technických dovedností ve výuce pracovních činností. Žáci budou vytvářet konkrétní zadaný výrobek podle nákresu v pracovním listě a zpracovávat portfolio svého  pracovního postupu a celkového průběhu práce na výrobku.

Šablona č. 2:

Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy

Klíčovou aktivitou bude rozvoj klíčových dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků. Jde o vzdělávání učitelů v práci s technickými materiály v polytechnické výchově.

Dva učitelé takto získají nové poznatky pro svou práci s žáky.

Šablony č. 3:

Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce s využitím ICT formou blended-learningu

Cílem je rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka. K tomu přispívá aktivita kombinovaného systému blended-learningu, který umožňuje individualizované vzdělávání učitele, který se vzdělává formou interaktivního výukového systému zaměřeného na rozvoj daného cizího jazyka.

Tuto formu výuky si zvolilo na škole osm vyučujících, kteří si tak za pomocí konzultací s lektorem zvýší efektivitu vlastního osvojování jazyka.

Šablona č. 4:

Rorvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended - learningu

Cílem je rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka. K tomu přispívá aktivita kombinovaného systému blended-learningu, který umožňuje individualizované vzdělávání žáka, který se vzdělává formou interaktivního výukového systému zaměřeného na rozvoj daného cizího jazyka. U žáků tento systém zohledňuje jejich aktuální jazykovou znalost a dovednost.

Tři skupiny po 20 žácích 2. stupně si tak mohou vyzkoušet digitální kombinované interaktivní výukové systémy zaměřené pro naše žáky na osvojování anglického jazyka, prioritně na rozvoj komunikačních dovedností ve formě blended-learningu při výuce i domácí přípravě.

 
Dlouhodobá mezinárodní spolupráce – Ginmazjum nr 5 Pawla Stellera, Katowice Tisk

Již desetiletí spolupracujeme se školou Ginmazjum nr 5 Pawla Stellera z polských Katowic. S tímto partnerem jsme realizovali řadu projektů, ať už společně s dalšími školami (projekt EU Comenius, v němž byly zapojeny také školy ze Švédska, Itálie a Litvy), či samostatně. Zde se jednalo o tyto projekty:

Evropy se nebojím, se všemi se spřátelíme (2005)

Obraz Ostravy a kraje v proměnách času – prezentace pro zahraniční návštěvníky (2008)

Ostrava – Katowice: Jak se známe, sousedé? (2010)

Co neznáme, prozkoumáme (2011)

Mezinárodní reportéři (2013)

Napíšeme a vydáme česko – polsko – anglickou knížku! (2014)

Samostatné projekty byly finančně podporovány z dotačních programů jak na české, tak polské straně.

Nejnovějším počinem naší spolupráce je projekt s názvem Čtyři země střední Evropy – inspirujme se a společně tvořme (na rok 2015, město Ostrava projekt podpořilo částkou 30 tisíc korun). Stejně jako předešlé projekty zahrnuje jak setkání zúčastněných partnerů, tak publikování společné práce. Tou je tentokrát kalendář s texty a obrázky žáků, doplněný o malý slovníček základních výrazů v angličtině a jazycích zúčastněných zemí i další výstupy.

Mezinárodní spolupráce umožňuje žákům nahlédnout do cizích zemí, učit se toleranci, rozšířit si jazykové znalosti a přináší mnohé další benefity jak jednotlivým dětem, tak škole jako celku.

 
Rodilí mluvčí do škol Tisk

Rodilý mluvčí ve výuce angličtiny celý školní rok nebo projektový den vedený zahraničním lektorem. To jsou dvě z aktivit, které zahrnuje projekt Rodilí mluvčí do škol jazykové školy Hello, do něhož je naše škola zapojena. Součástí projektu - podpořeného Evropským sociálním fondem a operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost – je rovněž registrace školy v mezinárodní síti, která umožňuje vyhledávání a kontaktování potenciální partnerské školy.

Na projektu rovněž participuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava.

 
Projekt Pedagog a tablety ve výuce (Teacher and tablets in the classroom) Tisk

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol a vedoucí pracovníci těchto škol.

Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce prostřednictvím školení a dalších vzdělávacích aktivit pomocí moderních dotykových zařízení v období 2014 – 2015.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Dne 23. 10. 2014 byla zveřejněna výzva k podání nabídek s upřesněním technické specifikace předmětu plnění. Rozhodnutím zadavatele byla dne 13.11. vybrána nejhvhodnější nabídka.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0006

 
Život bez závislostí Tisk

Projekt realizovaný ve spolupráci s Městskou policií Ostrava. Vybraní žáci 8. tříd upozorňují na rizika spojená s užíváním návykových látek  - alkoholu, nikotinu nebo tvrdých drog. Projekt probíhá v několika etapách, kdy žáci plní různé úkoly - tvoří nástěnku a trička s tématem projektu, připravují hranou scénku.

Program je soutěžní, policie po jeho skončení vybere nejlepší ze zúčastněných škol.

 
Věda má budoucnost Tisk

Z oficiálního webu projektu:

Věda má budoucnost je projekt, který si klade za cíl zvýšit zájem mladých lidí o přírodní vědy, matematiku a informační technologie. Klíčovým prvkem projektu je propojení přírodních věd s kariérním poradenstvím. Tím se odlišujeme od projektů, které zdůrazňují především zajímavost přírodních věd jako takových, ale nereagují na podstatnou příčinu malého zájmu mladých lidí o tyto obory – tedy jejich nízkou atraktivitu z hlediska profesní kariéry.

Stránky projektu, článek z našeho webu, exkurze ve firmě ABB (z oficiálních stránek projektu), školy zapojené do projektu, článek o projektu, březen 2014, článek a foto z oficiálního webu projektu, březen 2014

 
EU - peníze školám (Spolupracujeme - Objevujeme - Sportujeme) Tisk
Název operačního programu: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Spolupracujeme - Objevujeme - Sportujeme
Zahájení projektu: 1. 7. 2011 (předopokládané ukončení - 31. 12. 2013)
Rozpočet projektu: 2 788 859,- Kč
Celý článek...
 
Projekt ROP - Multimediální vybavení ZŠ Dvorského Tisk

Díky novému vybavení 9 učeben budou zavedeny moderní výukové metody, které dětem umožní plně rozvinou jejich dovednosti v oblasti ICT. Za pomoci nové multimediální techniky, která bude začleněna do běžné výuky všech předmětů, dojde ke zkvalitnění výuky žáků.
Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Prezentace projektu

 
Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Tisk
logo_klastr_550

Hlavním cílem projektu, který získal finanční dotaci z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnosti (OPVK), je zvýšit popularitu dřevozpracujících a stavebních oborů a zkvalitnit jejich výuku s ohledem na požadavky členů Moravskoslezského dřevařského klastru (stavební, dřevozpracující firmy a vysokoškolské instituce).

Celý článek...
 
Zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v MS kraji - Integrace na druhou Tisk
Cílem projektu je zlepšení vzdělávacích podmínek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách, které zřizují ŠPP, prostřednictvím kvalitního a vysoce odborného vzdělávání pedagogických pracovníků těchto škol včetně psychologů a školních speciálních pedagogů.
ve školách budou zaváděny nové podpůrné programy v rámci speciálně pedagogické péče o žáky, do aktivit budou zapojeni také rodiče žáků.
Veškeré aktivity přispějí ke snadnějšímu přechodu žáků na střední školu a zlepšení uplatnitelnosti a trhu práce.

Registrační číslo: CZ.107/1.2.00/08.0131
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projektové dopoledne "Nebojme se učení" - hodnocení, fotogalerie 
Společné dílny rodičů s dětmi
 
SYNERGIE - spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ Tisk
synergie_logo-maleCílem projektu je posílení spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ a vytvoření stabilní a funkční platformy pro posílení vzájemných vztahů, a to v úrovni přípravy budoucích učitelů a pedagogických pracovníků, poradenských služeb a aktivit, podpory talentovaných žáků, popularizace jednotlivých vědních oborů, propagace vysokoškolského studia s ohledem na uplatnitelnost absolventů.

Úzkou spolupráci docílit funkční oboustranné prostupnosti požadavků a potřeb reálné školské praxe, a tak lépe připravit absolventy učitelských a pedagogických studijních oborů v jednotlivých kompetenčních oblastech, podpořit pedagogy v praxi, zapojit cvičné pedagogy více do pregraduální přípravy budoucích učitelů, připravit a podpořit nové cvičné pedagogy, popularizovat vědu a podpořit zájem o studium na VŠ.

Záměrem projektu je změnit způsob spolupráce z polohy koexistence do polohy kooperace.

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0355
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondusynergie_logolink a státního rozpočtu České republiky.
http://projekty.osu.cz/synergie

 
Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko-slovenské příhraniční oblasti Tisk
Cíle projektu: 
  • Situace vzdělávání
  • Rozvoj klíčových kompetencí
  • Úroveň školy a potenciál učitelů
  • Spolupráce na obou stranách hranic
  • Testy 6 000 žáků – 30 škol MSL kraj, 30 škol SR, 8 škol Jihomor. kraj
  • Problémové body ve vzdělávání
  • Návrh změn
  • Srovnání škol ČR a SR
  • Vyhodnocení relativního přírůstku znalostí a vytvoření modelů spolupráce

Registrační číslo: MVRR – 2008 – 12810/32140 - 1
Projekt je realizován za spolupráce evropského fondu pro regionální rozvoj Společně bez hranic a programu Cezhraničnej spolupráce Česká republika a Slovenská republika.

 
Technický talent Tisk
Cílem je získat základní informace o schopnostech žáků 6. – 8. ročníku v oblasti obecných schopností, technickopraktického nadání a jejich preference k budoucí profesi.

Tento projekt je chápán jako příspěvek Ostravské univerzity k řešení problematiky nedostatku kvalifikovaných technických profesí, který v budoucnu hrozí.

 
Školní časopis Tisk
Školní časopis Chaos teenagerů vychází již sedmým rokem. Jedná se o občasník, vychází obvykle čtyřikrát za rok. 
Časopis vede učitel českého jazyka a žurnalistiky Jan Goj, grafickou úpravu provádí učitel informatiky Martin Ošmera. Redakční radu tvoří žáci povinně volitelného předmětu Žurnalistika, kteří jsou také autory většiny textů. Do časopisu může ale přispět kterýkoli žák, učitel či rodič.
Časopis prošel během své existence mnoha změnami, jak v grafice, tak v rozsahu i náplni. Tyto změny byly jistě k lepšímu vzhledem k tomu, že Chaos získal celou řadu ocenění v soutěžích - dvakrát nejlepší časopis škol obvodu Ostrava-Jih, druhý nejlepší v krajské soutěži Zlatý Solokapr a další.

Jednotlivá čísla jsou ZDE
 
Školní televizní noviny Tisk
Projekt přináší vysílání zpravodajských šotů i jiných pořadů na televizorech umístěných na chodbách budovy druhého stupně i na těchto stránkách. 
Žáci natáčejí pod vedením pedagogů zprávy o dění ve škole, ale také rozhovory či delší reportáže. Mohou se podílet nejen jako reportéři a kameramani, ale také střihači, moderátoři ve studiu či scénáristi. 
Do budoucna zvažujeme nabídnout takto vzniklé pořady místní kabelové televizi.

Projekt finančně podpořila Nadace OKD. 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL